SERVICIOS DERECHO MERCANTIL 
DERECHO MERCANTIL BARCELONA
 

  • Operacions societàries (Corporate)

Modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital, otorgament i revocacions de poders.
Formulació, aprovació i dipòsit de comptes anuals. 
Constitució i dissolució de societats.
Pactes de socis i joint-ventures.
Fusions, transformacions i escissions. 
Transmissió d'accions i participacions socials. 
Secretaria de Consells d'Administració.


  • Adquisicions i transmissions de negocis (M&A)

Documents d'intencions.
Due diligence - Revisió i anàlisi de les entitats a adquirir/vendre. 
Contractes de transmissió/compravenda de negocis.


  • Contractació 

Revisió, redacció i estudi de qualsevol tipus de contracte (agència, distribució, etc).